ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Μπράβο στον Δήμο Χαλκηδόνος

mpravo ston dimo xalkidonos
Το είπε και το έκανε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος την ημέρα του έγινε η γιορτή των πρωταθλητών στα Κουφάλια.Μόλις λίγες ημέρες μετά το ΔΣ του Δήμου πήρε ομόφωνα την απόφαση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου.
Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκηδόνος συντάχθηκε η με αρ. 61/2018 σχετική μελέτη με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” προϋπολογισμού 199.640,00 €.
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων μεταλλικών κερκίδων με πλαστικά καθίσματα, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στα κάτωθι γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου:
1. Γήπεδο Μικρού Μοναστηρίου 120 θέσεων
2. Γήπεδο Παρθενίου 120 θέσεων
3. Γήπεδο Αδένδρου 120 θέσεων
4. Γήπεδο Κουφαλίων 320 θέσεων και στην προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένου μεταλλικού στεγάστρου της κερκίδας 250 θέσεων στο Γήπεδο Κουφαλίων.
Το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθμ. 4667/26-4-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Την υπ ΄αριθμ. 61/2018 μελέτη.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει, την εκτέλεση – διενέργεια, της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” προϋπολογισμού 199.640,00 € Αρ. Μελ. 61/2018 και
2. Εγκρίνει, την διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 111/2018
« PREV
NEXT »