Γ΄Εθνική 2013-2014

i g ethniki 2013 2014
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του πρωταθλήματος για την νέα Γ΄Εθνική.Δείτε τα κυριότερα αποσπάσματα της. Η ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για τις 22 Σεπτεµβρίου 2013 Γήπεδα:
Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία είναι εφοδιασμένα µε την νόµιµη άδεια καταλληλότητας και διαθέτουν χλοοτάπητα. ∆εν θα ισχύσει καµία εξαίρεση. Σωµατείο που δεν διαθέτει γήπεδο µε χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.Προπονητές: Όλα τα σωµατεία, υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε προπονητή –προπονητές διπλωµατούχους, U.E.F.A. Β΄ και άνω, οι οποίοι θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα, που εκδίδει η Ε.Π.Ο., καθώς και το δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή απότις Ε.Π.Σ. Η σύµβαση αυτή, θεωρημένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος,διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων(4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές οµάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η  χρησιμοποίηση έως δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών.
Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2013-2014 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1980 Οµάδες Υποδοµής: Όλα τα Σωματεία υποχρεούνται να συμμετάσχουν, µε την ανάλογη οµάδα, στο Πρωτάθληµα Υποδοµών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. Το Σωµατείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος της Γ΄Εθνικής κατηγορίας , να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής Γ΄ Εθνικής)αντίγραφο της ∆ήλωσης Συµµετοχής στο ως άνω πρωτάθληµα. Σε περίπτωση που δεν συµµετάσχει πλήρως, ενώ έχει δηλώσει συµµετοχή, στα πρωταθλήµατα υποδοµής της Ε.Π.Σ. απαγορεύεται η συµµετοχή του, µε όλες τις προβλεπόµενες κυρώσεις, στους αγώνες πρωταθλήµατος της Γ΄ Εθνικής, έως την συµµόρφωσή του µε την παραπάνω υποχρέωσή του. Η Επιτροπή Γ΄ Εθνικής έχει το δικαίωµα να ζητεί, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, επίσημη µη ενημέρωση από τις Ε.Π.Σ. για το θέµα.
« PREV
NEXT »