ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

oxonos

468x60

August 22, 2013

Γ΄Εθνική 2013-2014

epoΔημοσιεύτηκε η προκήρυξη του πρωταθλήματος για την νέα Γ΄Εθνική.Δείτε τα  κυριότερα αποσπάσματα  της.

Η ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για τις 22 Σεπτεµβρίου 2013
 Γήπεδα: Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγονται, υποχρεωτικά σε
γήπεδα τα οποία είναι εφοδιασµένα µε την νόµιµη άδεια καταλληλότητας και
διαθέτουν χλοοτάπητα.
∆εν θα ισχύσει καµία εξαίρεση. Σωµατείο που δεν διαθέτει γήπεδο µε χλοοτάπητα
δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθληµα.
 Προπονητές: Όλα τα σωµατεία, υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε
προπονητή – προπονητές διπλωµατούχους, U.E.F.A. Β΄ και άνω, οι οποίοι θα
φέρουν την Ειδική Ταυτότητα, που εκδίδει η Ε.Π.Ο., καθώς και το ∆ελτίο
Πιστοποίησης Προπονητή από τις Ε.Π.Σ.
Η σύµβαση αυτή, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., πρέπει να κατατεθεί στην
Επιτροπή Πρωταθλήµατος τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη του
πρωταθλήµατος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τους
κανονισµούς κυρώσεις
Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα
δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιµοποίηση έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές οµάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιµοποίηση έως δύο (2)
ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθληµα της
περιόδου 2013-2014 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από

01.01.1980
 Οµάδες Υποδοµής: Όλα τα Σωµατεία υποχρεούνται να συµµετάσχουν, µε την
ανάλογη οµάδα, στο Πρωτάθληµα Υποδοµών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. 
Το Σωµατείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος της Γ΄ Εθνικής
κατηγορίας , να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής Γ΄ Εθνικής) αντίγραφο
της ∆ήλωσης Συµµετοχής στο ως άνω πρωτάθληµα. 
Σε περίπτωση που δεν συµµετάσχει πλήρως, ενώ έχει δηλώσει συµµετοχή, στα
πρωταθλήµατα υποδοµής της Ε.Π.Σ. απαγορεύεται η συµµετοχή του, µε όλες τις
προβλεπόµενες κυρώσεις, στους αγώνες πρωταθλήµατος της Γ΄ Εθνικής, έως την
συµµόρφωσή του µε την παραπάνω υποχρέωσή του. 
Η Επιτροπή Γ΄ Εθνικής έχει το δικαίωµα να ζητεί, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, 
επίσηµη ενηµέρωση από τις Ε.Π.Σ. για το θέµα.
« PREV
NEXT »